N5 – Choukai Nghe hiểu

95.000 52.000

Các bài nghe phù hợp với trình độ sơ cấp, có kèm theo lời thoại cho các bài nghe ở cuối sách 

còn 150 hàng

N5-2 Choukai Nghe hiểu
N5 – Choukai Nghe hiểu

95.000 52.000

Danh mục: